Login

બાદરપુરા(ખો) ગ્રામ પંચાયત

તાલુકો : પાલનપુર

જીલ્લો : બનાસકાંઠા

સંપર્ક

સૌજન્ય

બાદરપુરા (ખો) ગ્રામ પંચાયત 

તા.પાલનપુર  જી. બનાસકાંઠા

સરપંચ શ્રી  :- 9624662751

તલાટી શ્રી  :- 9537632494

કોમ્પુટર ઓ.શ્રી :-  9429527977

Back

ગલબીબેન એચ ડાભી

( સરપંચ શ્રી )

ડોહજીભાઈ ભુતડીયા

( ડે.સરપંચ શ્રી )

મનીષાબેન ચૌધરી

( તલાટી શ્રી )

હર્ષદ ચૌધરી

( કોમ્પુટર ઓ. શ્રી )

Copyright © Gujaratgrampanchayat.com | Designed & Developed By : G mahiti Infomedia Pvt. Ltd