Login

બાદરપુરા(ખો) ગ્રામ પંચાયત

તાલુકો : પાલનપુર

જીલ્લો : બનાસકાંઠા

પંચાયત ની સમિતિઓ

સૌજન્ય

પંચાયત ની સમિતિઓ

Back

ગલબીબેન એચ ડાભી

( સરપંચ શ્રી )

ડોહજીભાઈ ભુતડીયા

( ડે.સરપંચ શ્રી )

મનીષાબેન ચૌધરી

( તલાટી શ્રી )

હર્ષદ ચૌધરી

( કોમ્પુટર ઓ. શ્રી )

Copyright © Gujaratgrampanchayat.com | Designed & Developed By : G mahiti Infomedia Pvt. Ltd