Login

તાલેપુરા(મ) ગ્રામ પંચાયત

તાલુકો : પાલનપુર

જીલ્લો : બનાસકાંઠા

  • bg4
સૌજન્ય

તાલેપુરા(મ)

ગુજરાત રાજ્યના બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુર તાલુકામાં તાલેપુરા ગ્રામ  પંચાયત આવેલ છે.

·         વાવ ગામ ની વસ્તી ૧૨૦૦છે.

·         ગામમાં ૧પ્રાથમિક શાળા અને ૧આંગણવાડી આવેલ છે.

·         ગામમાં આરોગ્ય કેન્દ્ર આવેલ છે.

·         ગામનો મૂળ આધાર ખેતી અને પશુપાલન છે.

·         ગ્રામ પંચાયત દ્રારા ગામમાં ગટર લાઈન અને આર.સી.સી. રોડ ની વેવસ્થા કરેલ છે.

·         ગામમાં પીવાના પાણી માટે પંચાયત દ્રારા૧ બોર અને ૧પાણીની ટાંકી ની વેવસ્થા કરેલ છે.

·         ગામ ને સમરસ પંચાયત નો એવોડ મળે છે

·         ગ્રામ પંચાયત ઈંટરનેટ થી જોડાયલ છે.

 

·         ગામમાં જોવાલાયક મહાદેવ આવેલ છે. 

શેખ હવાબેન મહમદભાઈ

( સરપંચ શ્રી )

સંજયભાઈ ચૌધરી

( તલાટી શ્રી )

શેખ શાજીદભાઈ એમ

( કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર શ્રી )

Copyright © Gujaratgrampanchayat.com | Designed & Developed By : G mahiti Infomedia Pvt. Ltd