Login

ચંડીસર ગ્રામ પંચાયત

તાલુકો : પાલનપુર

જીલ્લો : બનાસકાંઠા

Feedback / Suggestion

સૌજન્ય

શ્રી દેવેન્દ્ર પી છાપિયા

( સરપંચ શ્રી )

શ્રી કિશોર ગેલોત

( તલાટી શ્રી )

શ્રી ગોવિંદજી પી ગલવાડીયા

( કોમ્પુટર ઓ. )

Copyright © Gujaratgrampanchayat.com | Designed & Developed By : G mahiti Infomedia Pvt. Ltd